Sâkums Rîki Klientiem Palîdzîba Aktualitâtes Par mums Kalkulatori DocGen
 


 REĢISTRĀCIJA / Līgums

Līgums
par interneta vietnes www.eatskaites.lv, tajā esošo rīku, resursu un pakalpojumu lietošanu


Fiziska persona, reģistrējoties kā interneta vietnes www.eatskaites.lv (Vietne) lietotājs (Lietotājs) ar tiesībām iekļūt Vietnes reģistrētiem lietotājiem pieejamiem resursiem, rīkiem un pakalpojumiem, akceptē šī līguma noteikumus un apņemas pildīt tos.

Piešķirot fiziskai personai Lietotāja statusu, Vietnes operators SIA "eatskaites", ar reģistrācijas Nr. 44103058599 (Operators) un juridisko adresi Lielā iela 33-6, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, apņemas pildīt un ievērot šī līguma noteikumus attiecībās ar Lietotāju.

Dati un informācijaLietotājs apzinās, ka jebkāda informācija, rīki un pakalpojumi, ko nodrošina Vietne, ir gan materiālo, gan intelektuālo tiesību objekts, līdz ar ko Lietotājam nav tiesību Vietnē esošo informāciju, rīkus un pakalpojumus izmantot ārpus savas vai sevis pārstāvētās organizācijas saimnieciskās darbības vajadzībām, bez tiesībām bez Operatora atļaujas Vietnē esošo informāciju un materiālus pavairot, nodot citām personām vai kā citādi izmantot pārsniedzot iepriekš minēto ierobežojumu.

Tāpat Lietotājs apzinās, ka jebkāda nesankcionēta piekļūšana Vietnē esošo rīku un pakalpojumu programmatūru datiem un kodiem, ir krimināli sodāma darbība.

Ņemot vērā to, ka Lietotājs, par tādu reģistrējoties, nodod Operatoram savus personas datus, Operators apņemas strikti ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un neizmantot Lietotāja datus savādāk kā tikai un vienīgi šī līguma izpildes mērķiem.

Lietotājs apliecina, ka, reģistrējoties kā Lietotājs, ir iesniedzis patiesus personas datus. Gadījumā, ja Lietotājs ir ievadījis kļūdainus vai nepatiesus datus, tam ir saistoši šī līguma noteikumi, bet Operators ir atbrīvots no jebkādām šajā līgumā noteiktām saistībām.

Operators ar vislielāko rūpību, ar visiem iespējamiem un jaunākajiem drošības tehniskajiem risinājumiem rūpēsies par Lietotāja Vietnē ievadīto un saglabāto datu drošību. Tomēr, Lietotājs apzinās, ka pilnīga un absolūta nodrošināšanās pret citu personu ļaunprātīgu iekļūšanu Vietnes datos nav iespējama, tādēļ Lietotājs datus, kuri kādu iemeslu dēļ ir uzskatāmi par īpaši slepeniem vai jutīgiem, nekavējoties pēc Vietnē esošo rīku pielietošanas, izdzēsīs. Tādejādi tiks uzskatīts, ka dati, kurus Lietotājs nav izdzēsis, nav uzskatāmi par slepeniem un jutīgiem, un pret Operatoru nevar tikt celtas pretenzijas šādu datu noplūdes gadījumā, ja šāda noplūde notikusi bez Operatora vainas.

Operators apliecina, ka ne pats, ne tā darbinieki, ne jebkādas citas personas (izņemot iepriekš minētos ļaunprātīgas ielaušanās Vietnē gadījumus) nepiekļūs, nekopēs, neizpaudīs citiem un visādi citādi nodrošinās slepenību attiecībā uz Lietotāja Vietnē ievadītajiem bet neizdzēstajiem datiem.

Padomi un atbilstībaVietnē esošā informācija, komentāri, speciālistu viedokļi un padomi ir tikai informatīvs materiālus un attiecīgo personu viedoklis, kas nekādā veidā un ne pie kādiem apstākļiem nav uzskatāmi par saistošiem situāciju, normatīvo aktu vai apstākļu skaidrojumiem. Tādejādi, attiecībā uz minēto tiek piemēroti Civillikuma 2318. panta noteikumi.

Vietnē esošie datu pārnešanas rīki un to darbība ir atkarīgi no izmaiņām sistēmās, ko tie apkalpo, kā arī likumdošanas maiņām. Līdz ar to, Lietotājs apzinās, ka pie izmaiņām šādās sistēmās vai likumos, Vietnē esošo rīku pielāgošanai ir nepieciešams laiks un šajā laikā kāds no rīkiem var nebūt pieejams. Savukārt, Operators apliecina, ka šādu izmaiņu gadījumā tas pieliks visas iespējamās pūles, lai rīki tiktu pēc iespējas ātrāk pielāgoti jaunajai situācijai.

Arī vietnē esošo kalkulatoru un citu palīgrīku aprēķinu rezultātiem ir tikai informatīvs raksturs un Lietotājs apzinās, ka pirms šo rezultātu tālākās izmantošanas jebkādās darbības, tam šie rezultāti ar jāpārbauda atbilstoši attiecīgiem likumiem.

AtbildībaLietotājs apzinās, ka Vietnes, kā arī tajā esošo pakalpojumu un rīku izmantošana, ir tieši atkarīga no apstākļiem, kas nav Operatora ietekmē - elektroenerģijas padeves, interneta un sistēmu, kuras Vietnē esošie rīki apkalpo, traucējumiem (Traucējumi). Operators nav atbildīgs par Vietnē esošo rīku un pakalpojumu nepieejamību Traucējumu gadījumā, kā arī laikā, kad rīki un pakalpojumi tiek pielāgoti likumu vai sistēmu izmaiņām.

Vietnē esošo datu pārnešanas rīku funkcija ir tikai datu pārvietošana uz attiecīgo sistēmu, šie rīki neanalizē pašu datu atbilstību likumu prasībām vai faktiskajai situācijai. Līdz ar to, Operators nav atbildīgs par pārnesto datu pareizību. Lietotājam ir pienākums pirms datu tālākas izmantošanas (iesniegšanas) pašam pārliecināties, vai lejuplādēti pareizie dati.

Lietotājam ir pienākums savu Vietnes piekļuves lietotāja vārdu un paroli turēt noslēpumā un nenodot citām personām. Lietotājs apzinās, ka, nododot šo informāciju citām personām, pastāv iespēja, ka šādas citas personas Lietotāja piekļuves tiesības Vietnei izmanto negodprātīgiem, tajā skaitā mantkārīgiem, mērķiem. Operatoram nav pienākuma pārbaudīt vai persona, kas atrodas Vietnē kā Lietotājs, patiešām ir Lietotājs.

Lietotājam ir pienākums nekavējoties ar e-pasta starpniecību informēt Operatoru par problēmām saistībā ar Vietnē esošo rīku un pakalpojumu lietošanu.

NorēķiniNorēķini par Vietnē esošo maksas informācijas un rīku izmantošanu notiek punktu veidā ar iemaksas summai atbilstošu punktu derīguma termiņu. Iemaksu lielums un atbilstošais punktu skaits, kā arī punktu skaits par maksas pakalpojumiem ir norādīti cenrādī. Norēķini ir iespējami sekojošos veidos:

1) ar priekšapmaksu,
2) ar pēcapmaksu.

Veicot maksājumu nepieciešams norādīt Vietne izmantoto Lietotāja vārdu. Maksājot ar priekšapmaksu, samaksātajai summai atbilstošs punktu skaits tiek ieskaitīts Lietotāja Vietnes kontā un Lietotājs tos tālāk izmanto Vietnē pieejamo rīku vai pakalpojumu apmaksai. Iemaksātajiem punktiem cenrādī ir noteikts derīguma termiņš pēc kura beigām punkti nav derīgi izmantošanai Vietnē. Derīguma termiņš tiek skaitīts sākot no nākamās dienas, kad Operators maksājumu ir saņēmis savā bankas kontā. Punktu derīguma termiņš netiek pagarināts. Ja līdz punktu derīguma termiņa beigām tiek saņemts jauns maksājums, laika posmā, kad iegādātajiem punktiem derīguma termiņi pārklājas, punkti tiek summēti.

Gadījumā, ja Lietotājam, kas veicis priekšapmaksu, nav pieejami Vietnē esošie rīki vai pakalpojumi, pie tā nav vainojami Traucējumi vai kādi citi no Lietotāja neatkarīgi apstākļi, un šāda situāciju turpinās vairāk kā desmit dienas, Operatoram, pēc Lietotāja pieprasījuma, ir pienākums atmaksāt Lietotāja Vietnes kontā esošo priekšapmaksas atlikumu.

Lai norēķinātos par Vietnē esošo rīku vai pakalpojumu izmantošanu ar pēcapmaksu, Lietotājam vai tā pārstāvētai organizācijai ir jānoslēdz rakstveida pakalpojumu līgums. Šādā gadījumā Lietotājs vai tā pārstāvētā organizācija veic samaksu par kalendārajā mēnesī Vietnē izmantotajiem rīkiem un pakalpojumiem, atbilstoši līdz nākošā mēneša piektajam datumam Operatora nosūtītam rēķinam.

Neatkarīgi no maksājuma veida, Operators nodrošina nodokļu un grāmatvedības likumu prasībām atbilstošu elektroniski sagatavotu rēķinu, kam nepieciešama Lietotāja autorizācija. Rēķins ir derīgs bez Operatora rekvizīta "paraksts", ja to apstiprina Lietotāja pārstāvētās organizācijas par darījuma veikšanu un rēķinā sniegtās informācijas pareizību atbildīgā persona uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā. Lietotāja pārstāvētajai organizācijai ir iespēja noslēgt rakstisku līgumu ar Operatoru par pakalpojumu sniegšanu un elektronisko dokumentu izmantošanu.

Citi noteikumi

Lietotājs piekrīt, ka Operators šī līguma noteikumus maina izvietojot Vietnē paziņojumu par lietošanas noteikumu izmaiņām. Sīkāka informācija par Vietnē esošo informāciju, pakalpojumiem, rīkiem, to izmantošanu, norēķinu un rakstveida līgumu noslēgšanas kārtību un citiem jautājumiem ir atrodama šeit. Lietotājs apzinās, ka sekmīga Vietnēs esošo rīku un pakalpojumu izmantošana ir iespējama tikai strikti ievērojot šīs instrukcijas.


Ar līgumu iepazinos  un piekrītu:

  
 


Aizmirsu paroliKONTAKTI

atskaites@eatskaites.lv

+371 29483489eatskaites.lv skype  eatskaites.lv twitter  eatskaites.lv draugiem.lv eatskaites.lv facebook

 
 
Copyright © EATSKAITES - visas tiesības aizsargātas